Vị trí: 208 Nguyễn Hữu Cảnh QBT

Diện tích: 108m2

Giá bán: 1100USD